1.MỤC ĐÍCH

1.1 Tuyển dụng:


- Quy định trình tự tuyển dụng lao động đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Theo dõi, đánh giá nhân sự sau tuyển dụng và thực hiện hoạch định, bố trí nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

1.2 Đào tạo:


- Đào tạo quy định trách nhiệm và phương pháp tổ chức khoá đào tạo nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Tuyển dụng:


- Qui định này áp dụng đối với nhân viên mới do doanh nghiệp tuyển dụng.

- Qui định này không áp dụng cho các trường hợp người lao động có tay nghề xin vào làm việc phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và được Giám đốc phê duyệt.

2.2 Đào tạo:

- Tất cả nhân viên trong doanh nghiệp.

3. ĐỊNH NGHĨA

3.1 Tuyển dụng :


- Là những người nộp hồ sơ xin tuyển dụng cho tới khi công bố kết quả tuyển dụng

3.2 Đào tạo:

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý: Bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho số cán bộ quản lý ở các vị trí quan trọng cần đào tạo;

- Đào tạo sử dụng trang thiết bị mới, công nghệ mới: Trang bị cho công chức và cán bộ quản lý kiến thức cần thiết để vận hành, sửa chữa và quản lý, làm chủ công nghệ, trang thiết bị mới;

- Đào tạo đột xuất: Đào tạo không nằm trong kế hoạch, do yêu cầu đột xuất của sản xuất kinh doanh bao gồm: đào tạo theo giấy mời, đào tạo nhân viên mới, đào tạo chuyển đổi vị trí công tác;

4. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình mở rộng chức năng của doanh nghiệp các phòng ban đề nghị Ban giám đốc tuyển dụng thêm nhân sự thông qua các cuộc họp.

2. Phòng kế toán lập kế hoạch tuyển dụng trình giám đốc phê duyệt

3. Giám đốc thống nhất phê duyệt kế hoạch

4. Phòng kế toán làm thông báo tuyển dụng

5. Phòng kế toán nhận hồ sơ theo đúng yêu cầu của thông báo tuyển dụng

6. Phòng kế toán thông báo đến BGĐ và trưởng các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để Hội đồng họp xét tuyển.

7. Khi được Hội đồng xét tuyển phòng kế toán làm thông báo kết quả xét tuyển gởi cho người đã được Hội đồng thống nhất xét tuyển.

8. BGĐ và Trưởng các đơn vị có nhu cầu tiến hành thử việc

9. Sau khi thử việc xong BGĐ và Trưởng các đơn vị cho ý kiến đánh giá của người thử việc.

10. Khi được sự chấp thuận Giám đốc tiến hành ký hợp đồng làm việc lần đầu.

11. Chuyển hồ sơ cập nhật và Lưu hồ sơ tuyển dụng.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trưởng các phòng ban, bộ phận căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình xác định nhu cầu đào tạo.

2. Trưởng các đơn vị viết phiếu yêu cầu đào tạo chuyển cho phòng kế toán.

3. Căn cứ trên phiếu nhu cầu đào tạo của các đơn vị gửi lên, phòng kế toán tập hợp các phiếu yêu cầu.

4. Trên cơ sở các phiếu yêu cầu phòng kế toán lên kế hoạch đào tạo;

5. Trình kế hoạch đào tạo lên Ban giám đốc phê duyệt ;

6. Đơn vị có nhu cầu đào tạo phối hợp cùng phòng kế toán thực hiện việc đào tạo theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt;

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi phát sinh nhu cầu đào tạo mới (không có trong kế hoạch), phòng kế toán hoặc Trưởng các phòng ban liên quan lập tờ trình, trình Ban giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

7. Kết thúc quá trình đào tạo, phòng kế toán cập nhật hồ sơ đào tạo cá nhân và kế hoạch đào tạo;

8. Phòng kế toán và giám đốc lưu hồ sơ đào tạo

Đánh giá nhân sự

Hàng tháng tổ công đoàn kết hợp với các phòng tiến hành đánh giá nhân sự. Cá nhân tự đánh giá bằng phương pháp chấm điểm trên cơ sở các nội dung đề ra đã được thông qua tập thể cán bộ viên chức, sau đó tập thể bình xét đóng góp ý kiến và phân loại.

6. LƯU TRỮ:

6.1 Hồ sơ tuyển dụng:

- Hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng lao động trở thành hồ sơ nhân sự được lưu trữ tại phòng TCHC trong suốt thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

- Danh sách lao động được tuyển dụng được bổ sung vào danh sách NV trong công ty được theo dõi, lưu trữ, báo cáo đầy đủ theo các quy định hiện hành.

6.2 Hồ sơ đào tạo:

Hồ sơ khoá đào tạo: Phòng kế toán lưu hồ sơ các khoá đào tạo trong chứng từ thanh toán bao gồm:

+ Chương trình đào tạo

+ Danh sách học viên

+ Tài liệu liên quan

- Các hồ sơ đào tạo cá nhân do phòng kế toán lưu, thời gian đến khi cá nhân đó nghỉ công tác tại doanh nghiệp.